PreviousCommon name: Dryad's SaddleNext
Latin name: Polyporus squamosus
Where found: Arlington Court, N. Devon
Date: May 2015
-

Return to Start Page.