PreviousCommon name: Giant PolyporeNext
Latin name: Meripilus giganteus
Where found: Knightshayes, Devon
Date: October 2016
-
-

Return to Start Page.